privacyverklaring

AVG privacyverklaring

 1. INTRODUCTIE AVG privacyverklaring

Stichting Limburgs Kampioensjap Vastelaoveswages (hierna: “Stichting LKVW”) houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat uw gegevens bij ons veilig zijn en dat wij ze altijd op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen. 

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die Stichting LKVW verzamelt tijdens uw interacties met Stichting LKVW zoals, maar niet beperkt tot, wanneer u zich inschrijft voor het evenement Limburgs Kampioensjap Vastelaoveswages, de stichting sponsort, zich als vrijwilliger inzet voor Stichting LKVW en/of anderszins een relatie hebt met Stichting LKVW.

 1. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN, DOEL EN GRONDSLAG GEGEVENSVERWERKING

Wij verwerken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of overeenkomst mogen doen.

Er is geen wettelijke verplichting om uw gegevens aan Stichting LKVW te verstrekken. U kunt echter niet deelnemen aan het evenement Limburgs Kampioensjap Vastelaoveswages als u ons uw persoonsgegevens niet ter beschikking stelt. Het verstrekken van uw gegevens is geheel vrijwillig, maar is noodzakelijk voor deelname aan het door Stichting LKVW georganiseerde evenement. Als u uw gegevens niet verstrekt, zult u geen juridische nadelen ondervinden, maar zult u derhalve niet kunnen deelnemen aan alle door de Stichting LKVW (mede) georganiseerde activiteiten.

2.1 WEBSITE

De website www.lkvw.nl is een medium voor geïnteresseerde(n) en deelnemers op zoek naar informatie met betrekking tot het evenement Limburgs Kampioensjap Vastelaoveswages. Ook biedt de site inschrijfmogelijkheden voor deelname aan voormeld evenement, of aanmelding voor de nieuwsbrief.

Bezoekers van de website hoeven zich niet aan te melden of in te loggen om gebruik te kunnen maken van de informatie.  

2.2 NIEUWSBRIEF

Wij houden u graag op de hoogte van het evenement Limburgs Kampioensjap Vastelaoveswages  via een digitale nieuwsbrief. Wij sturen u deze nieuwsbrieven enkel toe wanneer u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Schrijft u zich in voor de nieuwsbrief, dan vragen wij uw e-mailadres en naam.

2.3 DEELNAME EVENEMENT LIMBURGS KAMPIOENSJAP VASTELAOVESWAGES

Voor deelname aan het evenement Limburgs Kampioensjap Vastelaoveswages op carnavalsdinsdag in Susteren vragen wij de volgende persoonsgegevens van de contactpersoon van de groep:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • e-mailadres.

Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de organisatie van het evenement, uw deelname hieraan, om u te kunnen informeren en contacteren hierover.

Van de juryleden van het evenement vragen wij de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • e-mailadres.

Deze gegevens hebben wij nodig ten behoeve van communicatie met de juryleden over de optocht en de organisatie.

2.4 SOCIAL MEDIA

Stichting LKVW is te vinden op social media, zoals Facebook. Als u deelneemt aan social mediaactiviteiten als Facebook dient u bekend te zijn met de hulpmiddelen die deze site biedt voor het instellen van uw voorkeuren voor het delen van persoonsgegevens via uw social-mediaprofiel(en).

Wij adviseren u de betreffende privacyverklaring, gebruiksovereenkomsten en verwante informatie door te nemen over het gebruik van uw persoonsgegevens in deze social media-omgevingen.

Afhankelijk van de voorkeuren die u hebt ingesteld op verschillende sociale-mediasites, en uw instellingen op onze pagina’s, kan bepaalde informatie worden gedeeld.

 

Stichting LKVW kan op eigen initiatief berichten delen over het evenement dat de stichting organiseert of activiteiten waar zij een aandeel in heeft gehad en/of aan deelgenomen heeft. In dit kader kan Stichting LKVW ook berichten die online zijn gezet door deelnemers aan door haar (mede) georganiseerde activiteiten, delen.

Plaatsing van beeldmateriaal waarop personen en kinderen staan doet Stichting LKVW altijd conform de wetgeving.

2.5 FOTO’S EN BEELDMATERIAAL

Wij maken foto’s en eventueel ook video’s van het evenement Limburgs Kampioensjap Vastelaoveswages en overige activiteiten. Dit beeldmateriaal kan door Stichting LKVW op de website www.lkvw.nl of social media-kanalen worden gebruikt. De verwerking gebeurt ter promotie van het evenement en in het kader van journalistiek, algemeen belang (waaronder behoud van de carnavalscultuur en tradities) en de historische vastlegging van het evenement in Susteren.

Mocht u bezwaar hebben dat u herkenbaar in beeld bent, neemt u dan contact op via: info@lkvw.nl.

 1. COOKIES

De website van Stichting LKVW maakt enkel gebruik van functionele en/of analytische cookies, doch geen tracking cookies.

 1. BEWAARTERMIJNEN

Stichting LKVW bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet vereist is.

 1. UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Stichting LKVW waarborgt uw privacy. De persoonsgegevens die wij verwerken, verstrekken wij niet aan derden voor direct marketing doeleinden van deze partijen.

Wij geven uw gegevens alleen aan derden als wij daarvoor toestemming van u hebben gekregen, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doelen of indien wij dat wettelijk verplicht zijn.

Met derden die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten we een verwerkersovereenkomst, om ervoor te zorgen dat ook zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

 1. BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

Stichting LKVW neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. 

Stichting LKVW maakt gebruik van verschillende beveiligingstechnologieën en organisatorische procedures voor de bescherming van uw persoonsgegevens, zoals, doch niet uitsluitend:

beveiliging van netwerkverbindingen, toegangsbeheer en veilige wijze van opslaan van gegevensbestanden. De toegang tot uw persoonsgegevens is alleen mogelijk voor daartoe gemachtigde personen binnen de stichting.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

 1. UW RECHTEN

Op basis van de AVG heeft u de volgende rechten om een eerlijke verwerking van uw persoonsgegevens te waarborgen:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten of aanvullen van de gegevens als deze niet kloppen;
 • het laten verwijderen van uw persoonsgegevens in verband met uw ‘recht om (online) vergeten te worden;
 • het laten beperken van de gegevensverwerking;
 • het recht op bezwaar tegen de gegevensverwerking;
 • het recht op overdracht van uw gegevens (dataportabiliteit);
 • het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming; en
 • het recht op herroeping van toestemming, indien van toepassing.

  Deze rechten zijn niet onbeperkt en absoluut. Wij zullen uw verzoek beoordelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  Voorts heeft u op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen van uw klacht.

  Voor een snelle afhandeling vragen wij u om uw verzoeken over de uitoefening van uw rechten rechtstreeks te sturen naar : info@lkvw.nl.

  Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde zaken.

  We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

  1.  WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

  Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. De nieuwste versie wordt op de website van Stichting LKVW geplaatst:  www.lkvw.nl .

  Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

  1. CONTACT

  Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via:

  E-mailadres: voorzitter@lkvw.nl

  -

  VERSIE FEBRUARI 2019

  Image